Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos – JP “Mostar parking” d.o.o. Mostar

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji – kantonu, i Odluke o prijemu radnika u radni odnos direktor društva JP Mostar parking d.o.o. objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos u društvo Mostar parking d.o.o.

Javno poduzeće Mostar parking raspisuje natječaj za zasnivanje radnika u radni odnos za:

I. RADNO MJESTO: Kontrolor parkirališta – 6 izvršitelja/ica
Mjesto rada – Grad Mostar

II. Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete

 • državljanin Bosne i Hercegovine,
 • stariji od 18 godina,
 • imati opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta kontrolora parkirališta,
 • ne vodi se kazneni postupak i nije osuđivan za kaznena djela,
 • vozačku dozvolu B kategorije,
 • najmanje srednja stručna sprema,
 • radno iskustvo nije potrebno – kandidati s radnim iskustvom će imati prednost prilikom odluke o zapošljavanju,
 • poznavanje osnova rada na računalu,
 • samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještina rada s ljudima.

III. Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti

 • Potpisanu prijavu na natječaj,
 • Životopis,
 • Dokaz o državljanstvu i posjedovanju važeće vozačke dozvole B kategorije (kopija osobne i vozačke s obje strane),
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba).

Tražene isprave se mogu dostaviti u neovjerenim preslikama.

IV. Opis radnog mjesta:

 • vrši nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog nadređenog i plana obilazaka,
 • vodi brigu o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa,
 • brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima,
 • vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo,
 • odgovoran je za dnevno, tjedno i mjesečno ispunjavanje planiranih radnih obaveza i zadataka,
 • surađuje s voditeljem Odjela i neposrednim nadređenim u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
 • zadužuje i upravlja sredstvima i opremu za rad koji su mu povjereni, te o istome vodi evidenciju,
 • daje prijedloge za nabavu potrebnog potrošnog materijala, brine o njihovim zalihama i potrošnji,
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

Rok za prijavu na natječaj je do 24.06.2022. godine.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na razdoblje od 1 godine.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate ukoliko zadovoljava opće i posebne uvjete propisane natječajem.

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su pravovremeno dostavili potpunu dokumentaciju bit će pozvani na provjeru osnovnog znanja rada na računalu (osnove korištenja MS Office paketa) vezano uz sadržaj poslova radnog mjesta. Provjeru sposobnosti vrši tročlano povjerenstvo sukladno odluci direktora društva. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka i dokaz da nije osuđivan za kazneno djelo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu JP Mostar parking, Bulevar narodne revolucije bb, 88000 Mostar s naznakom „Za natječaj – kontrolor parkirališta“ ili na adresu elektroničke pošte moparking.mostar@gmail.com (u predmetu elektroničke pošte obavezno upisati ime i prezime i naznaku „Za natječaj – kontrolor parkirališta“).
Nejasno i nepotpuno popunjen prijavni obrazac će se smatrati neurednom prijavom i iste će se odbaciti. Kandidati su dužni popuniti jasno i potpuno sve tražene podatke. Komunikacija će se obavljati putem elektroničke pošte. Dostava će se smatrati izvršenom 48 sati od slanja elektroničke pošte.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji neudovoljavaju propisanim uvjetima. Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

v.d. direktor društva
Ivan Barbarić

Obrazac za prijavu preuzimate na gumb “Download”

hrHrvatski