Posebna parkirališta u Gradu Mostaru – Sve informacije

S ciljem što boljeg uređenja prometa u mirovanju, JP „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar je uveo posebna parkirališta. Posebna parkirališta su definirana kao parkinzi sa posebnim uvjetima  na kojima može parkirati bilo tko, a mjesečnu kartu kupiti također kupiti bilo tko bez obzira na prebivalište ili boravište.  Definirano je pet posebnih parkirališta: Posebno parkiralište Ćiro (parter